Gửi tin nhắn từ hệ thống khác

Api cho phép bạn gửi tin nhắn qua Ultramailer với Token + Phone + nội dung gửi

Sử dụng phương thức POST/GET với URL và các tham số như dưới đây:

https://ultramailer.vn/api/v1/brand/listing

Tất cả các request đến API service của WebPush sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
brand_name String Tên brandname
phone String Số điện thoại cần gửi
content String Nội dung gửi

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Thành công