Status - Cài đặt trạng thái khách hàng, cập nhật trạng thái form và audience

Status (Trạng thái khách hàng) giúp bạn phân loại khách hàng trong form và mục quản lý khách hàng để theo dõi. Trạng thái khách hàng có thể được cài đặt theo nhiệt độ khách hàng - mức độ thân thiết giữa khách hàng và doanh nghiệp (Lạnh, Ấm, Nóng), trạng thái xử lý của nhân viên sau khi liên hệ với khách hàng (Không nghe máy, Không quan tâm, Đang cân nhắc, Chốt),...

Để cài đặt và quản lý khách hàng theo trạng thái, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

1. Tạo các trạng thái khách hàng

Tại màn hình làm việc của Ultramailer, bạn click tại mục Setting > Status > Chọn màu cho trạng thái > Đặt tên cho trạng thái > Thêm mới.

2. Thêm trạng thái cho khách hàng

- Gắn trạng thái trong Audience

- Gắn trạng thái trong Lead

Để gắn tag trong Lead, bạn click vào mục Grows > Form > Lead.

3. Lọc khách hàng theo trạng thái

Bạn có thể lọc khách hàng theo trạng thái trong Lead bằng cách bấm vào mục Grows > Form > Lead > Click tại trạng thái cần lọc.

Chúc bạn thành công!