API gửi tin nhắn sms brand name

Api cho phép bạn gửi tin nhắn qua Ultramailer với Token + Phone + Nội dung gửi

Sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://ultramailer.vn/api/v1/sms/send

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
brand_name String Tên Brandname
phone String Số điện thoại cần gửi
content String Nội dung gửi

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Thành công