API tạo khách hàng mới & gắn tag

Api cho phép bạn tạo khách hàng qua Ultramailer

Sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://ultramailer.vn/api/audience/create

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
full_name String Họ tên khách hàng
email String Email khách hàng
phone String Không Số điện thoại khách hàng
tag String Không

Tag khách hàng

(nếu chưa có sẽ tự tạo mới)

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Thành công