Nhập danh sách khách hàng từ file

Với Ultramailer, bạn có thể thêm nhanh nhiều khách hàng từ file excel có sẵn vào hệ thống để quản lý và chăm sóc.

Để thêm nhiều khách hàng từ file excel, bạn click tại mục Audience > + Khách hàng > Thêm nhiều > Upload file hoặc Audience > Import > Upload file.

Tại màn hình hiển thị, trước hết, bạn cần click vào Download mẫu excel để tải file mẫu về máy để xem và nhập thông tin theo chính xác các cột được yêu cầu.

Các trường dữ liệu bao gồm:

  • Fullname: Tên khách hàng
  • Mobile: SĐT của khách hàng
  • Email: Địa chỉ email của khách hàng
  • Gender: Giới tính của khách hàng
  • Birthday: Ngày sinh nhật của khách hàng

Lưu ý:

1. Thông tin Tên khách hàng và Email là bắt buộc, các trường thông tin khác có thể bỏ trống

2. Với cột Birthday, yêu cầu để định dạng dd/mm/yyyy

3. Nếu khách hàng cần được gắn nhiều tag, các tag cần được cách nhau bằng dấu phẩy (,)

Tiếp theo, bạn nhập các thông tin khách hàng vào file mẫu > Lưu lại và chọn upload file lên bằng cách click vào Choose > Upload tại màn hình hiển thị.

Trong quá trình upload file, Ultramailer cho phép bạn gắn tag hàng loạt các khách hàng được thêm từ file bằng cách chọn tag cần gắn tại mục Gắn tag và xác minh tính xác thực của email bằng cách tick vào ô Verify email addresses.

Sau khi upload file thành công, hệ thống sẽ báo cáo số lượng khách hàng đã được thêm và số lượng email không hợp lệ. Các khách hàng có email hợp lệ sẽ được thêm vào hệ thống để bạn quản lý.

Chúc bạn thành công!